Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Každý má svojho hrdinu”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: BAZ, s.r.o.
Sídlo: Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín
IČO 36840114
DIČ 2022449946

IČ DPH SK2022449946

 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 01. 04. 2021 do 08. 04. 2021 do 08:00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Súťaže sa podľa týchto pravidiel môže zúčastniť fyzická osoba (ďalej len „Účastník Súťaže“):
 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 18 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou: zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), ako aj osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s osobami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 1. Podmienky účasti v súťaži
  Do súťaže a žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní úlohu uverejnenú na Facebook stránke Usporiadateľa. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých Účastníkov víťazov, ktorých počet a ceny budú uvedené príspevku na Facebooku Usporiadateľa, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 1. Výhra
  Výhrou v súťaži je
  Butcher's Pro Series granule pre malé psy s hydinou 800 g alebo Butcher's Pro Series, granule pre mačiatka s moriakom 800 g. Výhru si vyberie výherca.
 2. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Žrebovanie súťaže bude prebiehať v deň uvedený v príspevku na Facebooku Usporiadateľa, ktorým bude uvedená súťaž vyhlásená. Výhercov  bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec BAZ, s.r.o. v priebehu 5 pracovných dní odo dňa žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom nového príspevku na Facebooku a komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v samostatnom príspevku na Facebookovej stránke Drogéria bugy.sk.

Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Výherca nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u vyhlasovateľa pri kúpe ich tovarov alebo služieb.

 1. Spôsob odovzdania výhry
  Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. Výhra bude výhercovi odoslaná do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia potrebných údajov na odoslanie.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

 1. Ochrana osobných údajov
  Účasť v súťaži si vyžaduje, aby Účastníci Súťaže udelili Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyhnutných pre vykonanie súťaže. Bez udelenia súhlasu Usporiadateľ súťaže nie je oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníkov Súťaže na účely súvisiace s vykonaním Súťaže.  Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania súťaže a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať  a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách Usporiadateľa bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.


V Dolnom Kubíne, dňa 1.4. 2021

BAZ, s.r.o.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

OK

Overený zákazník,

Už som u Vás 3 x obj . tovar a bol My rýchle a dobrom stave doručený , rebríky , Dakujem.

Overený zákazník,

Super obchod , keď mi kuriér volal že sa mu môj olej vylial v aute veľmi rýchlo zareagovali a poslali mi druhý o2 dni, obchod môžem len odporučiť.Ďakujem

Overený zákazník,